Македонија ги легализираше криптовалутите: Новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам ги опфати и дигиталните валути

Една од најголемите опасности кои доаѓаат со дигиталните криптовалути е нивното користење за различни противзаконски активности. Без разлика дали станува збор за плаќање на откуп, продажба на скриениот интернет (dark web) или финансирање на тероризам. Анонимноста и тешкото следење на криптовалутите ги прават идеални за финансирање терористички групи и нивни операции бидејќи истите може да ги претворат приходите од најразлични операции преку кои се финансираат во криптовалути и едноставно да ги преместат насекаде во светот без да бидат откриени и да зависат од стандардниот банкарски систем. Потоа може да ги претворат во готовина и да прават трансакции без да остават голем траг зад себе. Тоа е најголемиот страв што се чини дека државите го имаат во обидот за легализирање на овие добра.

Bitcoin

Bitcoin

$23,152.22

BTC 1.59%

Ethereum

Ethereum

$1,593.45

ETH 2.50%

Но, секако криптовалутите не се наменети исклучиво за криминал. Главната придобивка е значителното поевтинување на трансакциите, нема временско ограничување кога се трансакциите достапни, и нема лимит на висината на трансакциите – а воедно и не зависите од стандардниот банкарски сектор кој од година на година станува се поалчен и поскап. Во регионот Хрватска е пионер, минатата година ланецот на маркети Конзум овозможи плаќање со криптовалути во своите продавници. Од оваа недела и киосците „iNovine“ овозможуваат плаќање со криптовалути. Партнер на iNovine е хрватската FinTech компанија Electrocоin кој сега овозможува плаќање со криптовалути на 250 локации во Хрватска. Electrocоin е креатор на PayCek која се користи и во маркетите Конзум. Платформата PayCek овозможува плаќање со 14 криптовалути bitcoin, ether, bitcoin cash, USDT, USDC, XRP, solana, litecoin, dai, stellar, dogecoin, ЕОС, BUSD и near.

Сепак и покрај добрите намери, користењето на криптовалути за перење пари во 2021 година забележа пораст од 30%, односно минатата година беа „испрани“ 8,6 милијарди долари во крипто. Истовремено криминалците „заработиле“ рекордни 14 милијарди долари во криптовалути.

Ова е една од причините поради кои државите се обидуваат да пронајдат начин да ја намалат злоупотребата на криптовалути, и ги прилагодуваат своите законски решенија. На 12 јули во Македонија на сила стапи Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам. Законот беше изгласан на 71-вата седница на македонското Собрание, која се одржа на 27 јуни, а по излегувањето во Службен весник законот и официјално стапува на сила. Со новиот закон донекаде се регулира и крипто-сферата и ризиците од перење пари и финансирање на тероризам.

TL;DR

Со донесување на законот се воспоставува регулација на крипто-сферата од аспектот на ризиците од перење пари и финансирање на тероризам.

Законското решение ги дефинира поимите како „виртуелни средства“ кои се подведуваат под дефиницијата на „имот“, „даватели на услуги поврзани со виртуелни средства“, „паричници за виртуелни средства“, „криптомати“ и останати сродни термини од крипто-сферата.

Со законот се утврдуваат обврски за давателите на услуги поврзани со виртуелни средства за спречување перење пари и финансирање на тероризам, механизми за контрола при потенцијални злоупотреби со виртуелни односно крипто-средства.

Ќе биде дозволено тргување виртуелни средства со готовина во износ до 500 евра во денарска противвредност согласно со стратегиите за намалување на сивата економија.

Со предог законот се забранува давателите на услуги да тргуваат со целосно анонимни виртуелни средства познати како приватни виртуелни средства (анг.privacy coins) како и да користат софтверски алатки за анонимизација и мешање на трансакциите со виртуелни средства.

Управата за финансиско разузнавање ќе биде надзорен орган над давателите на услуги поврзани со виртуелни средства од аспектите поврзани со спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Давателите на услуги ќе бидат обврзани да ја известат Управата за финансиско разузнавање дека се занимава со оваа активност во рок од 30 дена од денот на донесувањето на подзаконските акти пропишани со овој закон (22 август 2022).

Давателите на услуги поврзани со виртуелни средства ќе имаат рок од 9 месеци од денот на влегувањето во сила на истиот да се усогласат во целост со одредбите од овој закон.

Што уредува Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам?

Со законското решение се дефинираат повеќе поими кои се однесуваат на крипто валути, пример „виртуелни средства“ кои сега се подведуваат под дефиницијата за имот. Дополнително има повеќе специфични дефиниции за виртуелните средства кои може да се пронајдат во Член 2 на законот. Еве ги дефинициите од поимите од законот кои се однесуваат на криптовалутите…

„Виртуелни средства“ претставуваат дигитални записи на вредност или права кои може да се чуваат, тргуваат или пренесуваат по електронски пат со користење на технологија на дистрибуирано зачувување на енкриптирани податоци и записи или која било слична технологија и може да се користат за размена или инвестициски цели. Виртуелните средства не вклучуваат дигитални записи на фиат валути или пари во смисла на закон кои претставуваат законско платежно средство, хартии од вредност и други финансиски средства согласно со закон;

Дефиниции

8) „Имот“ подразбира пари или други средства за плаќање, хартии од вредност, депозити, друг имот од секаков облик и тоа материјален или нематеријален вклучително и виртуелни средства согласно со закон, подвижен или недвижен, други права врз предметите, побарувања, како и јавни исправи и правни документи за сопственост и актива во пишан или во електронски облик или инструменти кои се доказ за имотни права или правни интереси;

Во Членот 2, Став 13 кој се однесува на трансакциите:
13) „Трансакција“ е уплата и/или исплата на готовина, уплата (прием) и исплата на депозит, размена на валути, пренос на средства, купување, продавање, размена, прием и пренос на виртуелни средства, склучување договори, набавка и купопродажба на стоки и услуги, продажба или отстапување на основачки вложувања, купопродажба или отстапувања на акции или удели, регистрација на хартии од вредност или пренос на хартии од вредност или друг имот и друга активност која ја вршат субјектите согласно со законските овластувања. Во осигурителната дејност подразбира уплата на премија и исплата на осигурена сума при доживување или исплата при штетен настан, аванс/ заем или откуп на полисата за животно осигурување;

Член 2 став 19 до 33
19) „Виртуелни средства“ претставуваат дигитални записи на вредност или права кои може да се чуваат, тргуваат или пренесуваат по електронски пат со користење на технологија на дистрибуирано зачувување на енкриптирани податоци и записи или која било слична технологија и може да се користат за размена или инвестициски цели. Виртуелните средства не вклучуваат дигитални записи на фиат валути или пари во смисла на закон кои претставуваат законско платежно средство, хартии од вредност и други финансиски средства согласно со закон;
20) „Давател на услуги поврзани со виртуелни средства“ е секое физичко или правно лице чиjа деловна и професионална активност се состои во вршење на една или повеќе активности или во давање на една или повеќе услуги поврзани со виртуелни средства за или во име на друго физичко или правно лице;
21) „Услуги или активности поврзани со виртуелни средства“ се активности и услуги поврзани со кои било виртуелни средства и вклучуваат: а) чување и администрирање на виртуелни средства или инструменти кои овозможуваат контрола врз виртуелните средства; б) организирање на платформа за тргување со виртуелни средства; в) размена на виртуелни средства за фиат валута, електронски пари или други средства коишто претставуваат законско средство за плаќање; г) размена на виртуелни средства за други виртуелни средства; д) извршување на налози за виртуелни средства за трети лица; ѓ) учество и обезбедување на услуги поврзани со понудата на издавачот и/или продажба на виртуелни средства; е) управување со портфолио со виртуелни средства; ж) прием и пренесување на налози за виртуелни средства и з) обезбедување совети за виртуелни средства.
22) „Чување и администрирање на виртуелни средства или инструменти кои овозможуваат контрола врз виртуелните средства“ подразбира чување или контрола на виртуелните средства за трети лица или средства преку кои се пристапува до виртуелните средства, каде што е применливо во форма на приватни криптографски клучеви;
23) „Организација на платформа за тргување со виртуелни средства“ значи организирање и раководење со една или повеќе платформи за тргување со виртуелни средства во рамките на кои се овозможува и олеснува спојување на интереси за купување и продажба за виртуелни средства од трети страни и кои можат да комуницираат на начин што резултира со договор, без разлика дали се работи за размена на едно виртуелно средство за друго или виртуелно средство за законско средство за плаќање;
24) „Извршување на налози за виртуелни средства во име на трети лица“ значи активност на купување или продажба на една или повеќе виртуелни средства или нарачување на една или повеќе виртуелни средства во име на трети страни;
25) „Учество и обезбедување на услуги поврзани со понудата на издавачот и/или продажба на виртуелни средства“ подразбира пласман на ново-издадени виртуелни средства или виртуелни средства кои се веќе издадени, но кои не се прифатени за тргување на платформа за тргување со виртуелни средства, на одреден круг на купувачи и кои не вклучуваат јавна понуда или понуда за постојните иматели на виртуелни средства на издавачот;
26) „Управување со портфолио на виртуелни средства“ значи управување со поединечни портфолија на виртуелни средства, врз основа на претходно склучен договор со индивидуалниот клиент;
27) „Прием и пренесување на налози за виртуелни средства“ значи услуга поврзана со виртуелни средства која се дава на правни или фичики лица кои се учесници во трговија согласно со закон со која се овозможува прифаќање на одредена вредност во виртуелни средства којашто соодветствува на цената на продадената стока или услуга кон крајниот потрошувач и преку размената на виртуелни средства во фиат валута, односно пари во смисла на закон, се врши пренос на парични средства кон правните и физички лица учесници во трговијата;
28) „Издавач на виртуелни средства“ е физичко или правно лице кое нуди каков било вид виртуелни средства или бара прием на такви виртуелни средства во платформа за тргување со виртуелни средства;
29) „Јавна понуда на виртуелни средства“ е понуда до трети страни за стекнување виртуелни средства во замена за фиат валута или пари во смисла на закон или пак други виртуелни средства;
30) „Обезбедување совети за виртуелни средства“ значи нудење, давање или обезбедување на персонализирани или конкретни препораки на трета страна, или на барање на трета страна или на иницијатива на давателот на услуги на виртуелни средства што дава совети, а во врска со стекнување или продажба на една или повеќе виртуелни средства, или употреба на услуги за виртуелни средства;
31) „Криптомат“ e автоматска машина, односно електромеханички уред преку кој давателот на услуга поврзана со виртуелни средства врши тргување, размена или пренос на виртуелни средства за законско средство за плаќање или за други виртуелни средства или обезбедува и други услуги во зависност од типот на криптоматот;
32) „Хостиран електронски паричник за виртуелни средства“ значи секое средство кое е обезбедено од страна на давател на услуги поврзани со виртуелни средства за чување и/или администрација на виртуелни средства во име и за сметка за нарачателот или корисникот;
33) „Нехостиран електронски паричник за виртуелни средства“ значи секое друго средство за чување и/или администрација на виртуелни средства, освен хостиран електронски паричник на кој се чуваат виртуелни средства;

Во Член 2 став 43 се дадени дефинициите на трансакциите на виртуелни средства

43) „Пренос на виртуелни средства“ е секоја трансакција со виртуелни средства која се извршува по електронски пат во име на нарачателот преку давател на услуги поврзани со виртуелни средства со цел виртуелните средства да се стават на располагање на примачот без оглед на тоа дали нарачателот и примачот се исто лице и без оглед на тоа дали давателот на услуги поврзани со виртуелни средства на нарачателот и на примачот е еден ист;

Веројатно поинтересно од самите дефиниции е најавата за Регистарот на даватели и услуги поврзани со виртуелните средства. Овие информации и податоци се во Членот 8 од Законот.

Даватели на услуги поврзани со виртуелни средства

Член 8

(1) Управата одржува и води Регистар на даватели на услуги поврзани со виртуелни средства во електронски облик кој се објавува на неговата веб-страница.
(2) Регистарот на даватели на услуги поврзани со виртуелни средства содржи:
1) назив на правниот субјект, седиште, електронска адреса, единствен матичен број (ЕМБС) и единствен даночен број (ЕДБ), датум на основање и шифра на дејност;
2) податоци за членовите на органот на управување (име и презиме, единствен матичен број или друг идентификациски број, адреса на живеалиште, односно престојувалиште, датум на раѓање и државјанство и својство во органот на управување);
3) опис за видот на услугите и активностите кои ги извршува во смисла на овој закон вклучувајќи доколку истите ги извршува со користење на криптомат/и;
4) податоци за домеинот преку кој давателот на услуги поврзани со виртуелни средства ја извршува професионалната и деловна активност доколку истата ја извршува преку електронска комуникациска мрежа (интернет) и
5) податоци и информации за воспоставени деловни односи со правни субјекти неопходни за вршење на активности на давател на услуги поврзани со виртуелни средства.
(3) Давателите на услуги поврзани со виртуелни средства се должни да ја известат Управата дека вршат активности пропишани со овој закон во рок од 30 дена од денот на регистрацијата во Централниот регистар на Република Северна Македонија, односно 30 дена од денот на започнувањето на давањето на услуги поврзани со виртуелни средства на територија на Република Северна Македонија за даватели на услугите кои не се регистрираат во Централниот регистар на Република Северна Македонија и да му достават податоци, информации и документи од сигурни и независни извори согласно со ставот (2) на овој член.
(4) Доколку се сомнева во точноста на доставените податоци од ставот (2) на овој член, Управата може во секое време да побара и дополнителни документи, податоци и информации за активностите и услугите на давателот на услуги поврзани со виртуелни средства.
(5) Давателите на услуги се должни дополнителните документи, податоци и информации за активностите и услугите поврзани со виртуелни средства од ставот (4) на овој член да ги достават во рок од десет работни дена од денот на приемот на барањето од ставот (4) на овој член.
(6) Министерот за финансии ги пропишува начинот на водењето, формата и содржината на регистарот од ставот (1) на овој член.

За намалување на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам сите трансакции се подложни на некои правила. Во зависност од висината на трансакциите можно е субјектите да треба да направат дополнителна анализа на клиентот. За виртуелни средства ова се однесува na повремени трансакции со вредности повисоки од 1000 евра.

Она што веруваме е најинтересниот дел од законот за корисниците ќе биде секцијата која се однесува на „Обезбедување и проследување информации кај пренос на виртуелни средства“. Во законот овие правила се поделени во два члена Член 51 и Член 52. Во Член 51 се внесени информациите кои се потребни и правилата и условите под кои се споделуваат, собираат и проверуваат овие податоци. Во Членот 52 се „поместени“ правата и обврските на „Даватели на услуги поврзани со виртуелни средства“.

Обезбедување и проследување информации кај пренос на виртуелни средства

Член 51

(1) Давателите на услуги поврзани со виртуелни средства се должни при трансакција поврзана со виртуелни средства во противвредност од 1.000 евра или повеќе во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на вршењето на трансакцијата, а заради пренос на виртуелни средства во која учествува и друг давател на услуги поврзани со виртуелни средства се должни да обезбедат податоци за:
а) нарачателот на трансакција поврзана со виртуелни средства – од кои може да се утврди и верификува неговиот идентитет и тоа: – името и презимето, односно називот на нарачателот на трансакцијата поврзана со виртуелни средства, – адресата на хостираниот или нехостираниот електронски паричник за виртуелни средства, при што доколку недостасува или не може да се утврди, тогаш е потребно да се утврди единствената идентификациска ознака на трансакцијата со виртуелни средства, која овозможува нејзино следење и – адреса или број на националниот важечки документ за идентификација или идентификациски број на клиентот или датум и место на раѓање;
б) примачот – од кои може да се утврди неговиот идентитет и тоа: – името и презимето, односно називот на примачот и – адресата на хостираниот или нехостираниот електронски паричник за виртуелни средства, при што доколку недостасува или не може да се утврди, тогаш е потребно да се утврди единствена идентификациска ознака на трансакцијата, која овозможува нејзино следење.
(2) Давателите на услуги поврзани со виртуелни средства податоците од ставот (1) на овој член се должни да ги стават на располагање на другите даватели на услуги поврзани со виртуелни средства во моментот на вршењето на преносот на виртуелни средства и на начин на кој се обезбедува интегритет на тие податоци како и заштита од неовластен пристап.
(3) Давателот на услуги поврзани со виртуелни средства е должен податоците од ставот (1) на овој член да ги направи достапни на барање на надлежен орган од овој закон.
(4) Давателите на услуги поврзани со виртуелни средства кои се јавуваат како посредници во преносот на виртуелни средства за износи во противвредност од 1.000 евра или повеќе во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извршувањето на трансакцијата поврзана со виртуелните средства, а заради пренос на виртуелни средства се должни да ги проследат податоците за нарачателот на трансакцијата поврзана со виртуелни средства од ставот (1) на овој член до давателот на услуги за виртуелни средства на примачот. Службен весник на РСМ, бр. 151 од 4.7.2022 година
(5) Давателите на услуги поврзани со виртуелни средства се должни во рамки на внатрешните процедури согласно со овој закон, да пропишат механизми за проверка на податоци потребни за вршeње на трансакција поврзана со пренос на виртуелни средства во смисла на овој член со кои ќе утврдат дали недостасуваат податоците од овој член. (6) Со внатрешните процедури од ставот (5) на овој член, давателите на услуги поврзани со виртуелни средства се должни да го пропишат и начинот на постапување со таквите трансакции поврзани со виртуелни средства.
(7) Давателите на услуги поврзани со виртуелни средства се должни да ги побараат податоците кои недостигаат или да го одбијат извршувањето на трансакцијата поврзана со виртуелни средства.
(8) Давателите на услуги поврзани со виртуелни средства можат да го ограничат или прекинат деловниот однос со давателите на услуги поврзани со виртуелни средства кои не ги обезбедуваат, односно проследуваат податоците предвидени со овој член.

Даватели на услуги поврзани со виртуелни средства

Член 52
(1) Давателите на услуги поврзани со виртуелни средства кога вршат трансакција поврзана со виртуелни средства во смисла на овој закон, покрај мерките утврдени во членот 15 од овој закон, се должни да го утврдат идентитетот на клиентот согласно со членот 17 од овој закон, пред секоја повремена трансакција со виртуелни средства.
(2) Давателот на услуги поврзани со виртуелни средства во рамки на спроведувањето на мерките и дејствијата за спречување перење пари и финансирање тероризам од овој закон, покрај мерките од членот 15 од овој закон е должен да обезбеди и чува податоци за хостираниот или нехостираниот електронски паричник, односно адреси за виртуелни средства кој ги користи или користел клиентот за извршување на трансакција поврзана со виртуелни средства, како и да преземе мерки со кои ќе утврди дали клиентот користи повеќе паричници, односно адреси за виртуелни средства.
(3) Субјектите од ставот (1) на овој член се должни податоците за клиентот да ги забележуваат по хронолошки редослед во нумериран регистар потпишан од овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот дадено од раководно лице согласно со интерните акти на субјектите.

Конечно дел од членовите на Законот се однесуваат на забраните. Забраната за ограничување на сивата економија која го ограничува тргувањето до максимални 500 евра е актуелна и во овој закон. Актуелна е и забраната за со банки кои се „Shell банки“. Специфичнa за крипто секторот е забраната за прикривање на идентитетот и трансакции на виртуелни средства преку сервиси кои го прикриваат идентитетот.

Член 58
(4) Се забранува вршење на трансакции поврзани со размена на виртуелни средства за пари во смисла на закон кои се вршат со готовина во износ повеќе од 500 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на вршењето на трансакцијата, во вид на една или повеќе очигледно поврзани трансакции, што не е извршено преку банка, штедилница или преку сметка во друга институција која дава платежни услуги.

Член 59
(1) Се забранува финансиските институции и давателите на услуги поврзани со виртуелни средства да воспоставуваат или да го продолжат деловниот однос со Shell bank (банките школки) и да започнат или продолжат кореспондентски деловен однос со банка за која знаат дека дозволува отворање и работење со сметки на Shell bank (банките школки).

Член 60
(2) Се забранува давање на услуги поврзани со виртуелни средства кои посредно или непосредно овозможуваат прикривање на идентитетот на клиентот како и вршење на трансакции со такви виртуелни средства.
(3) Издавачот на виртуелни средства како и давателот на услуги поврзани со виртуелни средства не смее да користи ресурси или средства преку информатички систем кој овозможува или олеснува прикривање на идентитетот на клиентот или кои го оневозможуваат или отежнуваат следењето на трансакциите поврзани со виртуелни средства.

Финансиските институции и давателите на услуги треба да ги чуваат податоците за трансакцијата вклучувајќи ги и податоците за плаќачот и примачот на безготовинскиот пренос на парични средства десет години по трансферот.

Давателите на услуги поврзани со виртуелни средства се должни сите информации за извршените трансакции над 1000 евра да ги пријават во Управата во вид на извештај во електронска форма најдоцна три работни дена по трансакцијата.

Казните за неспроведување на овој закон за правни лица (големи трговци) се помеѓу 80 и 120 000 евра. За виртуелните средства ова се однесува на правни лица кои овозможуваат прикривање на идентитет на лице кое врши трансакции или ако вршат трансакции преку сервиси кои овозможуваат прикривање на идентитетот.

Казните за неспроведување на делови од овој закон за правни лица (големи трговци) се помеѓу 80 и 120 000 евра. Ова важи за правното лице кое:

  • дава услуги поврзани со виртуелни средства кои посредно или непосредно овозможуваат прикривање на идентитетот на клиентот како и врши трансакции со такви виртуелни средства согласнo со членот 60 став (2) од овој закон,
  • користи ресурси или средства преку информатички систем кои овозможуваат или олеснуваат прикривање на идентитетот на клиентот или кои го оневозможуваат или отежнуваат следењето на трансакциите поврзани со виртуелни средства согласно со членот 60 став (3) од овој закон.

Член 86 став 1

-дава услуги поврзани со виртуелни средства кои посредно или непосредно овозможуваат прикривање на идентитетот на клиентот како и врши трансакции со такви виртуелни средства согласнo со членот 60 став (2) од овој закон,
– користи ресурси или средства преку информатички систем кои овозможуваат или олеснуваат прикривање на идентитетот на клиентот или кои го оневозможуваат или отежнуваат следењето на трансакциите поврзани со виртуелни средства согласно со членот 60 став (3) од овој закон.

Казни во износ од 5000 до 10000 евра ќе им бидат изречени на правните лица ако не ги следат упатствата за информациите.

Член 88 став 1

– не ги забележува податоците по хронолошки редослед во нумериран регистар кај давател на услуги поврзани со виртуелни средства согласно со членот 52 став (3) од овој закон…

Сите даватели на услуги поврзани со виртуелни средства кои започнале да нудат услуги пред стапувањето на сила на законот имаат 30 дена да ја известат Управата за финансиско разузнавање дека се занимаваат со оваа активност, и 9 месеци да ја усогласат во целост својата работа со законот.

Kоментари на статија (0)Што се дискутира на ИТ форум...

Нема одговори сè уште.

Loading new replies...

На 12 јули во Македонија на сила стапи Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам. Законот беше изгласан на 71-вата седница на македонското Собрание, која се одржа на 27 јуни, а по излегувањето во Службен весник законот и официјално стапува на сила. Со новиот закон донекаде се регулира и крипто-сферата и ризиците од перење пари и финансирање на тероризам.

TL;DR​

  • Со донесување на законот се воспоставува регулација на крипто-сферата од аспектот на ризиците од перење пари и финансирање на тероризам.
  • Законското решение ги дефинира поимите како „виртуелни средства“ кои се подведуваат под дефиницијата на „имот“, „даватели на услуги поврзани со виртуелни средства“, „паричници за виртуелни средства“, „криптомати“ и останати сродни термини од крипто-сферата.
  • Со законот се утврдуваат обврски за давателите на услуги поврзани со виртуелни средства за спречување перење пари и финансирање на тероризам, механизми за контрола при потенцијални злоупотреби со виртуелни односно крипто-средства.
  • Ќе биде дозволено тргување виртуелни средства со готовина во износ до 500 евра во денарска противвредност согласно со стратегиите за намалување на сивата економија.
  • Со предог законот се забранува давателите на услуги да тргуваат со целосно анонимни виртуелни средства познати како приватни виртуелни средства (анг.privacy coins) како и да користат софтверски алатки за анонимизација и мешање на трансакциите со виртуелни средства.
  • Управата за финансиско разузнавање ќе биде надзорен орган над давателите на услуги поврзани со виртуелни средства од аспектите поврзани со спречување перење пари и финансирање на тероризам.
  • Давателите на услуги ќе бидат обврзани да ја известат Управата за финансиско разузнавање дека се занимава со оваа активност во рок од 30 дена од денот на донесувањето на подзаконските акти пропишани со овој закон (22 август 2022).
  • Давателите на услуги поврзани со виртуелни средства ќе имаат рок од 9 месеци од денот на влегувањето во сила на истиот да се усогласат во целост со одредбите од овој закон.

одговори 4 лајкови

види цела содржина...
Добивај известувања
Извести ме за
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments

ит кариера

Melon, part of Kin+Carta

iOS Developer

Melon, part of Kin+Carta

Flutter Developer

Matrix IT Global Services Macedonia

Frontend Developer

види ги сите огласи на kariera.it.mk