IT.mk ги почитува новинарските и блогерски кодекси, етики и принципи на објавување на информации и секогаш се обидува да објави точни и релевантни податоци. IT.mk  е дел од иницијативата за подобар професионален однос помеѓу медиумите и сите други креатори на онлајн содржина, како и член на IAB Macedonia.

Издава

Друштво за интерактивни веб медиуми “ИВМ Нетворк” ДООЕЛ

Дизајн и концепт

Интерактивна маркетинг агенција Glitch Agency

Маркетинг

Повеќе информации тука.

Контакт

+389 71 60 30 81
[email protected]
контакт форма

Уреднички тим


Дамјан Дано

уредник и проект менаџер

D

Столе Лазаревски

креативен директор

Виктор Дано

соработник

Техничка поддршка


Стефан Петрушевски

технички администратор

S

Ѓоко Крстиќ

консултант за компјутерска безбедност

Надворешни соработници


Дејан Соколовски

ИТ новости, гејминг, хардвер

Жарко Каранфилов

Дизајн, медиуми, гејминг

Мартин Јованчевски

Гејминг, хардвер

Форум администратори и модератори