IT.mk ги почитува новинарските и блогерски кодекси, етики и принципи на објавување на информации и секогаш се обидува да објави точни и релевантни податоци. IT.mk е дел од иницијативата за подобар професионален однос помеѓу медиумите и сите други креатори на онлајн содржина, како и член на IAB Macedonia и Совет за етика во медиумите на Македонија.

Издава

Друштво за интерактивни веб медиуми “ИВМ Нетворк” ДООЕЛ

Дизајн и концепт

Креативна агенција Glitch Agency

Маркетинг

Повеќе информации тука.

Контакт

+389 2 322 4582
[email protected]
контакт форма

Уреднички тим


Бојан Стојковски

главен уредник

Дамјан Дано

ко-основач и проект менаџер

D

Столе Лазаревски

креативен директор

Техничка поддршка


Ѓоко Крстиќ

консултант за компјутерска безбедност

Мартин Рајовски

администратор

Надворешни соработници


Дејан Соколовски

ИТ новости, гејминг, хардвер

Љубомир Давитков

Програмирање, AI и веб

Мартин Јованчевски

Гејминг, хардвер

Форум администратори и модератори