Соња Филипоска

Соња Филипоска е доцент на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при УКИМ. Автор е на поголем број научни трудови и има активно учество во повеќе научни и апликативни национални и меѓународни ИКТ проекти. Нејзините интереси се од областите на безжични и сензорски мрежи, дизајн на систем на чип, паралелно процесирање, комплексни системи и мрежи, како и жените во инженерството.

1 објавени новости